กำหนดการสอบภาค ก. ของกพ. ปี2556

กพ

สำนัก งาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.)
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้) โดยผู้สมัครสอบงานราชการ ในส่วนของ ภาค ก. สามารถเลือกสมัครระดับใดระดับหนึ่งได้เพียงระดับเดียว

กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   ประจำปี 2556

 • 24 เม.ย. 2556 – เผยแพร่ข่าว
 • 8-30 พ.ค. 2556 – กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์การชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • 8-31 พ.ค. 2556 – ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ปิดรับสมัคร 30 พ.ค. แต่ชำระเงินได้ถึง 31 พ.ค.) ค่าสมัครสอบ 130 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • 10 ก.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.
 • 28 ก.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)*
 • 25 ส.ค. 2556 - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)*
 • 9 ต.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์

**ท่าน ใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น)

รายชื่อศูนย์สอบราชการ และ จำนวนที่นั่งสอบงานราชการ

สมัครศูนย์ใด..สอบศูนย์นั้น

เลือก สมัครได้เพียง 1 ศูนย์สอบ 1 ระดับ และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับว่าสะดวกจะไปสอบที่ศูนย์ใด **กรณีที่นั่ง ศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบครบจำนวนแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

 • รหัสศูนย์สอบ 01 – กรุงเทพมหานคร
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 02 – พระนครศรีอยุธยา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 03 – ฉะเชิงเทรา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 04 – ราชบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 05 – ชลบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 06 – เชียงใหม่
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 07 – พิษณุโลก
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 08 – อุดรธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 09 – อุบลราชธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 10 – สุราษฎร์ธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
 • รหัสศูนย์สอบ 11 – สงขลา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน

หลักสูตรการสอบราชการ ภาค ก ของ ก.พ.2556

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

 1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
   ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  2. ความสามารถด้านเหตุผล
   ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต้ม 100 คะแนน)
  1. ความเข้าใจภาษา
   ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  2. การใช้ภาษา
   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย

About admin